Všeobecné obchodné podmienky


Predtým, než sa rozhodnete zakúpiť si ponúkaný produkt, či službu, je zákonnou povinnosťou poskytovateľa – predávajúceho informovať o pravidlách jeho obchodovania prostredníctvom internetu.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 tieto ustanovenia všeobecných obchodných podmienok platia pre predaj produktov a služieb poskytovateľa - predávajúceho kupujúcemu – užívateľovi prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, prostredníctvom webového rozhrania.

1.2 Poskytovateľom predmetu kúpy (predávajúcim) sa rozumie Mgr. Slávka Pariláková, s miestom podnikania Trieda Hradca Králové 375/4, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 40 886 425, zapísaná na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbor živnostenského podnikania, č. živnostenského registra 404-11013. Elektronický kontakt parilakova.slavka@gmail.com.

Poskytovateľ – predávajúci je samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá ponúka rôzne vzdelávacie a informačné produkty a služby (semináre, kurzy, pobyty, on line kurzy, elektronické knihy) z oblasti osobného rozvoja/rozvoja ľudských zdrojov, a to cez prostriedky komunikácie na diaľku, t. j. Internetu.

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a určujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky v súvislosti s nákupom on line kurzov  a účasti na živých akciách - kurzoch, seminároch, pobytoch.

1.3 Objednávateľom – zákazníkom – kupujúcim predmetu kúpy sa rozumie osoba, ktorá prostredníctvom webového rozhrania poskytovateľa kupuje predmet kúpy. Objednávateľom môže byť iba plnoletá osoba, staršia ako 18 rokov.

1.4 Užívateľom predmetu kúpy sa rozumie osoba, ktorej bude pre osobnú potrebu sprístupnený predmet kúpy, pričom táto osoba môže byť odlišná od objednávateľa. Objednávateľ je povinný zaistiť, že sa užívateľ zoznámi s obchodnými podmienkami ako i s podmienkami nakladania s predmetom kúpy a jeho používaním, vrátane zdravotných upozornení a pokynov a bude ich v relevantnom rozsahu dodržiavať.

Užívateľom on line produktov môže byť iba plnoletá osoba.

- Všetky zmluvné vzťahy s vami uzatváram v súlade s právnym poriadkom a predpismi Slovenskej republiky, právne vzťahy vyslovene neupravené zmluvou a obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom a zákonom na ochranu spotrebiteľa v platnom znení.

- Zmluvy sú uzatvárané v slovenskom jazyku.

- Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

- Zmluva sa uzatvára prostredníctvom webového rozhrania alebo elektronickej objednávky zaslanej emailom.

- Webovým rozhraním je objednávateľ – kupujúci vedený cez jednotlivé kroky k objednaniu produktu či služby a má možnosť si zadané dáta a údaje pred podaním objednávky skontrolovať a opraviť.

- Zmluva, resp. príslušný daňový doklad bude uložený v elektronickom archíve predávajúceho po dobu 5 rokov od jeho uzatvorenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným osobám.

- Zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky v podobe vystavenia faktúry za objednané služby alebo produkt.

- Odoslaním objednávky potvrdzuje objednávateľ - kupujúci, že súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy, že bol vopred informovaný o všetkých náležitostiach Zmluvy, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej Zmluvy a že s nimi súhlasí.

- Údaje uvedené objednávateľom - kupujúcim v objednávke považuje poskytovateľ – predávajúci za správne.

2. PRODUKTY A SLUŽBY

2.1. Označenie produktu (tovaru) alebo služby a popis ich hlavných vlastností sú vždy špecifikované na webových stránkach www.kuzlozeny.sk alebo v elektronickej objednávke zaslanej emailom. Všeobecné obchodne podmienky sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú zobrazené na webových stránkach www.kuzlozeny.sk (ďalej len webovom rozhraní).

3. ZDRAVOTNÉ UPOZORNENIA A VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

3.1 Každý užívateľ užíva predmet kúpy na vlastné riziko.

3.2 Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek priame, či nepriame majetkové, či nemajetkové ujmy vzniknuté v súvislosti s užívaním predmetu kúpy, vrátane jeho užívania v rozpore s pravidlami, pokynmi, či upozorneniami obsiahnutými v týchto obchodných podmienkach, obsiahnutých vo videách či textoch, alebo uverejnených na webových stránkach www.kuzlozeny.sk.

3.3 Uzatvorením kúpnej zmluvy objednávateľ berie na vedomie, že akékoľvek použitie informácií z predmetu kúpy a úspech, či neúspech z toho plynúci, sú iba v rukách objednávateľa, resp. užívateľa a poskytovateľ za to nenesie žiadnu zodpovednosť.

3.4 Všetky produkty a služby poskytovateľa - predávajúceho slúžia pre vzdelávacie a informačné účely v oblasti vzdelávania a osobného rozvoja.

Informácie, ktoré poskytovateľ ponúka, sú len návody a odporúčania. Poskytovateľ nie je akokoľvek zodpovedný za úspech, či neúspech pri ich aplikácii v praxi, za pocity, zdravotný stav a stavy, ktoré môže prežívať objednávateľ, resp. užívateľ.

3.5 Po celú dobu trvania kurzu – naživo alebo on line, či seminára alebo pobytu je objednávateľ, resp. užívateľ plne svojprávny a plne zodpovedný za svoje konanie, chovanie a rozhodovanie. Úspech sa odvíja od rady ďalších faktorov, ktoré nemôže poskytovateľ ovplyvniť, ako sú napríklad zručnosti, možnosti, znalosti, schopnosti, obetavosť, zdravotný stav a pod. objednávateľa, resp. užívateľa.

3.6 V prípade vzdelávacích produktov v oblasti osobného rozvoja naživo či on line používateľ upozorňuje na skutočnosť, že počas ich priebehu môže byť objednávateľ, resp. užívateľ vystavený psychickému, či emocionálnemu zaťaženiu a je plne na jeho zodpovednosti a rozhodnutí, či navrhované cvičenia alebo úlohy podstúpi alebo nie.

3.7 Účasť na seminári alebo pobyte je určená zdravým svojprávnym ľuďom, ktorí majú záujem o osobný rast, a ktorí netrpia žiadnou duševnou, ani mentálnou poruchou. Poskytovateľ upozorňuje, že informácie obsiahnuté v jeho produktoch nemôžu nahradiť individuálnu konzultáciu kvalifikovaného odborníka. Rovnako nemôžu nahradiť lekársku či psychoterapeutickú starostlivosť. Jeho produkty môžu obsahovať informácie o produktoch a službách tretích osôb a aj tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením názoru k danej problematike, za ktoré poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

4. ZABEZPEČENIE A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

4.1. Produkty, ktoré predávajúci predáva prostredníctvom webového rozhrania sú produktom duševného vlastníctva, ktorého autorom je poskytovateľ majúci autorské právo k predmetu kúpy a podliehajú právnej ochrane podľa autorského zákona. Akékoľvek ich šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Oprávnenie k výkonu práva použiť autorské dielo môže byť zákazníkovi poskytnuté iba na základe súhlasu poskytovateľa – autora, či licenčnej zmluvy. Objednávateľ, resp. užívateľ zodpovedá predávajúcemu za ujmu, ktorú porušením práv na ochranu autorského diela svojím konaním predávajúcemu spôsobí.

5. CENA, SPÔSOB PLATBY

5.1 Cena produktu alebo služby vrátane všetkých daní a poplatkov je vždy uvedená na webovom rozhraní a to pri konkrétnom produkte alebo v elektronickej objednávke zaslanej emailom.

5.2. Cenu produktu alebo služby hradí zákazník vopred stanoveným spôsobom, obvykle bezhotovostnou platbou na účet predávajúceho.

5.3. Platba je jednorazová. Predávajúci si vyhradzuje právo pri vybraných produktoch umožniť zákazníkovi splátkový predaj.

5.4. Pokiaľ bude zákazník za nákup platiť bezhotovostne je povinný pri úhrade ceny uviesť správny variabilný symbol platby, inak predávajúci nebude schopný platbu identifikovať a poskytnúť včas požadované plnenie.

5.5. Kúpna cena je splatná po uzatvorení zmluvy a to do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry, ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak. Záväzok zákazníka uhradiť cenu za produkt, či službu je splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho:

- Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné uplatniť pri Zmluvách na dodanie digitálneho obsahu (elektronických kníh, on line kurzov), pokiaľ nebol dodaný na pevnom nosiči, či pri zmluvách o poskytovaní služieb.

- Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o účasti na seminári, kurze alebo pobytu sú uvedené nižšie v článku 7. Podmienky pre prezenčné akcie - semináre a pobyty, odsek 7.15 storno podmienky.

6.2. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho:

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej Zmluvy bez zbytočného odkladu pokiaľ zistí, že druhá strana porušila Zmluvu podstatným spôsobom. Pre účely tejto Zmluvy sa za podstatné porušenie tejto Kúpnej Zmluvy považuje:

- Oneskorenie zákazníka s úhradou kúpnej ceny alebo čiastočnej úhrady (splátky) o viac ako 10 dní po dobe splatnosti.

- Porušenie povinnosti na ochranu autorského práva (čl. 3 Obchodných podmienok) zo strany zákazníka.

7. PODMIENKY PRE ŽIVÉ AKCIE – SEMINÁRE, POBYTY

7.1. Účastník sa na seminár alebo pobyt prihlasuje prostredníctvom webového rozhrania vybraného produktu, odoslaním predajného formulára alebo odoslaním objednávky na určenú emailovú adresu, a to najneskôr dva dni pred začiatkom akcie. Neskoršie prihlášky je možné akceptovať iba po predchádzajúcej telefonickej alebo emailovej dohode s predávajúcim.

7.2. Online prihlášky sú zo strany predávajúceho potvrdené na emailovú adresu, ktorá bola uvedená účastníkom na predajnom formulári. Spolu s potvrdením je účastníkovi zaslaná faktúra z dátumom splatnosti ceny za seminár či pobyt.

7.3. Zaradenie účastníkov na seminár, či pobyt bude uskutočnené podľa poradia uhradenia ceny produktu uvedenej v prihláške. V prípade, že účastník nebude zaradený na seminár alebo pobyt z dôvodu naplnenej kapacity, bude účastník vyrozumený (emailom alebo telefonicky).

7.4. Cena seminára alebo pobytu je uvedená na vybranom webovom rozhraní na predajnom formulári alebo v elektronickej objednávke zaslanej emailom. Cena seminára alebo pobytu je určená v závislosti na dĺžke konania, osobe lektora, poskytovaných materiáloch, zaistenom občerstvení, mieste konania a podobne. Účastník sa zaväzuje uhradiť cenu seminára alebo pobytu podľa splatnosti uvedenej na doručenej faktúre najneskôr ku dňu konania seminára alebo pobytu a to prevodom na účet predávajúceho. Po uhradení kúpnej ceny zašle predávajúci účastníkovi daňový doklad a ak je uvedené na webovej stránke, tak aj vstupenku.

7.5. Predávajúci si vyhradzuje možnosť po predchádzajúcej konzultácii umožniť účastníkovi uhradiť cenu za seminár, či pobyt v hotovosti v deň konania seminára, či pobytu. V prípade platby v hotovosti obdrží účastní daňový doklad pri úvodnej registrácii.

7.6. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu termínu seminára, či pobytu, prednáškovej sály, či zrušenie seminára alebo pobytu z organizačných a prevádzkových dôvodov. V prípade zmeny termínu alebo zrušenia seminára či pobytu, má účastník právo na vrátenie plnej ceny seminára, či pobytu alebo absolvovať seminár, či pobyt v náhradnom termíne alebo si vybrať iný produkt predávajúceho v rovnakej cene a to po dohode s predávajúcim.

7.7. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za nedostatky v službách ktorejkoľvek tretej strany, ktorú využíva pri svojich vlastných službách. Ďalej predávajúci nenesie zodpovednosť za zranenie, škodu alebo stratu, ktoré vznikli účastníkom.

7.8. Odoslaním predajného formulára alebo elektronickej objednávky udeľuje účastník výslovný súhlas s vyhotovením fotografií, videí a audio nahrávok zo seminára alebo pobytu.

7.9. Poskytovateľ upozorňuje, že účasť na seminári, či pobyte je dobrovoľná a každý účastník zodpovedá sám za seba. Pokyny lektora sú len návrhmi, ktorými sa účastník riadi podľa vlastného uváženia. Účastník berie na vedomie, že v priebehu seminára alebo pobytu z oblasti osobného rozvoja môže byť vystavený fyzickému, psychickému či emocionálnemu zaťaženiu. Účasť na seminároch alebo pobytoch osobného rozvoja je určená zdravým a svojprávnym ľuďom, ktorí majú záujem o osobný rast, netrpia žiadnou duševnou, či mentálnou poruchou.

7.10. Účastník berie na vedomie, že po celú dobu seminára alebo pobytu ostáva plne slobodný a zodpovedný za svoje konanie, svoje správanie a rozhodovanie. Informácie, ktoré sprostredkúva lektor, sú len návodmi a momentálnym odporúčaním. Lektor ani organizátor seminára alebo pobytu nenesú žiadnu zodpovednosť za pocity, zdravotný stav a stavy, ktoré nastanú po seminári, pobyte alebo počas nich. Akékoľvek riziko za vlastný život, za jeho prežívanie a rozhodovanie nesie každý účastník sám.

7.11. Právom lektora je ukončiť účastníkovu účasť, ak to uzná za vhodné a to kedykoľvek počas seminára alebo pobytu. V tomto prípade bude poplatok za seminár vrátený, pri viacdenných pobytoch jeho pomerná časť. Účastník môže seminár alebo pobyt kedykoľvek na vlastnú zodpovednosť opustiť. V tomto prípade sa poplatok nevracia.

7.12. V prípade, že účastník seminára alebo pobytu podstupuje akýkoľvek druh liečby, zaväzuje sa pred začatím seminára alebo pobytu informovať lektorov o tejto skutočnosti a o charaktere problémov, ktoré sú dôvodom liečby. Poskytovateľ odporúča, aby účastník o svojej účasti na seminári alebo pobyte informoval svojho ošetrujúceho lekára alebo psychiatra.

7.13. Vybrané vzdelávacie programy podliehajú právnej ochrane podľa autorského zákona, účasť na seminári alebo pobyte neoprávňuje účastníka získané znalosti vyučovať, inak ďalej komerčne využívať a vydávať za svoje.

7.14. Prezentácia účastníkov sa začína 30 minút pred začiatkom seminára, pokiaľ nie je uvedené inak. Z tohto dôvodu poskytovateľ žiada účastníkov, aby sa dostavili na miesto konania seminára alebo pobytu v dostatočnom časovom predstihu. Čas ukončenia je uvedený orientačne.

7.15. Storno podmienky

- Žiadosť o zrušenie/odhlásenie svojej účasti na seminári alebo pobyte je objednávateľ povinný zaslať emailom na adresu parilakova.slavka@gmail.com

- Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, emailovú adresu a číslo variabilného symbolu objednávky.

- Pokiaľ sa objednávateľ, resp. účastník odhlási minimálne 14 dní pred dátumom konania seminára alebo pobytu bude mu vrátených 100% z uhradenej ceny.

- Pokiaľ sa objednávateľ, resp. účastník odhlási v kratšej lehote ako 14 dní pred dátumom konania seminára alebo pobytu bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 100 % z ceny seminára alebo pobytu. Objednávateľ, resp. účastník má však možnosť už uhradenú cenu za seminár alebo pobyt previesť na nákup iného produktu z ponuky predajcu v plnej cene seminára alebo pobytu alebo absolvovať seminár alebo pobyt v náhradnom termíne, pokiaľ sa seminár alebo pobyt budú opakovať.

- V prípade zrušenia/odhlásenia účasti v lehote kratšej ako 14 dní pred dátumom konania seminára alebo pobytu má predávajúci právo požadovať od objednávateľa, resp. účastníka náklady spojené s neskorým zrušením jeho účasti, ktoré mu vznikli (administratívny poplatok).

- Peniaze budú vrátené na rovnaký účet, z ktorého boli prostriedky uhradené potom, čo bude zo strany účastníka na emailovú adresu poskytovateľa doručené potvrdenie o prijatí opraveného daňového dokladu.

- Účastníkovi, ktorý zruší/odhlási svoju objednávku menej ako 3 dni pred dňom konania seminára alebo pobytu, vzniká povinnosť uhradiť celý účastnícky poplatok.

- Účastník môže za seba poslať náhradníka, ktorého si sám nájde. Storno poplatok sa v takom prípade neplatí a celá platba sa presunie na nového účastníka.

- Pokiaľ sa účastník akcie nezúčastní, uhradený poplatok sa nevracia.

Toto aktuálne znenie Všeobecných obchodných podmienok je platné a účinné od 6.8.2021

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochranu osobných údajov predávajúci spracúva na základe zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. Podrobný popis spôsobu ochrany osobných údajov sa nachádzajú v položke Ochrana osobných údajov a GDPR na webovej stránke www.kuzlozeny.sk