Ochrana osobných údajov a GDPR


Ďakujem za návštevu mojich stránok a za Váš záujem.

Mojim zámerom je, aby ste sa tu cítili bezpečne.
Pokiaľ ste mojím zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR.

Kto je správca?

Správcom pri spracúvaní vašich osobných údajov som ja, Mgr. Slávka Pariláková, so sídlom: 974 04 Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 4, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, IČO: 40 886 425 a som správcom webovej stránky www.kuzlozeny.sk
Vaše osobné údaje spracovávam ako správca. t.j. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.

Ako chránime Vaše súkromie?

Na nasledujúcich riadkoch nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime Vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými Vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

Kontaktné údaje:

V prípade, že máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu, alebo k použitiu Vašich osobných údajov, alebo že sa budete chcieť v priebehu spracovania na nás obrátiť, môžete ma kontaktovať na tel. čísle +421 911 690 806 alebo na mailovej adrese parilakova.slavka@gmail.com

Prehlasujeme:

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame zákonné povinnosti podľa platnej legislatívy a zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. Pri spracúvaní Vašich údajov rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú, a teda že:

- budem spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnením zmluvy, zákonnej povinnosti, či udeleného súhlasu.
- Plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov
- Umožním Vám a budem Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov. 


Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov)

Pri poskytovaní našich služieb získavame o Vás nasledujúce údaje:


- Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy. Vaše osobné udaje v rozsahu: e-mail, meno a priezvisko, telefónne číslo nevyhnutne potrebujem k plnenieu zmluvy (napríklad zaslanie e-booku a Vašej účasti na seminári či kurze)

- V prípade, že chcete od nás dostávať informácie o plánovaných udalostiach, príspevky z blogu, newsletter a prípadne iné informácie a udelíte nám súhlas k tomu, aby sme vám tieto informácie zasielali na vašu emailovú adresu, uchováme si vaše meno, priezvisko, emailovú adresu, prípadne kontaktné údaje a telefón.

- Vedenie účtovníctva. Ak ste zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

- Fotografická dokumentácia a referencie
fotenie na živých akciách a používanie fotiek a referencií na webe či sociálnych sieťach pre propagáciu môjho podnikania sa bude uskutočňovať iba na základe Vášho súhlasu a iba v trvaní, dokiaľ Váš súhlas prípadne neodvoláte.

Ako dlho si ponechávam Vaše osobné údaje?

V prípade, ak používam Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte.
V prípade uchovávania Vašich osobných údajov pre účely vedenia účtovníctva, uchovávam Vaše osobné údaje po dobu stanovenú zákonom.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok využívam funkciu cookies, ktorá zaznamenáva Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používaním cookies pri meraní návštevnosti webu a prispôsobením zobrazenia webových stránok vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Moju webovú stránku si môžete prehliadať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na Vašom počítači zakázať.

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim Vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni rozvoja. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávam všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Poskytnutie údajov tretím osobám

Pri zabezpečení konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastným i silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie než ja a na dané spracovávanie sa špecializujú. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem: SmartEmailing, Fapi, MioWeb. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť i ďalšie aplikácie či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade budem klásť na spracovateľov minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Aké sú Vaše práva

Z toho, že spracúvame Vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z Vašich práv využiť, prosím, kontaktujte ma na parilakova.slavka@gmail.com.

Ako si uplatniť Vaše práva

Uplatniť Vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na moje kontaktné údaje uvedené v časti „Kto je správca“.
Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
Ak sa u Vás niečo zmení, alebo budú Vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na opravu

Sme ľudia a môžeme sa mýliť. Ak si myslíte, že o Vás spracúvam nesprávne osobné údaje, môžete mi napísať na parilakova.slavka@gmail.com a požiadať o ich opravu. Záleží mi na tom, aby som o Vás spracúvala správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek Vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na obmedzenie

Toto právo môžete využiť, pokiaľ ste vzniesli námietku voči spracovaniu, ale nechcete všetky údaje zmazať. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napríklad odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných noviniek.)

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz (právo na zabudnutie). Nechcem na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky Vaše osobné údaje u seba i zo systému všetkých spracovateľov a záloh.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať mailom.

Vaše osobné údaje vymažem teda v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:


- údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali


- odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ


- namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu


- osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.


V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.

Sťažnosť

Pokiaľ ste nadobudli dojem, že s Vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Budem veľmi rada, ak ma o tomto podozrení budete najskôr informovať, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných noviniek/oznámení

Odber mojich emailov môžete kedykoľvek ukončiť kliknutím na tlačidlo odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.


Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že všetci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá i po skončení záväzkových vzťahov. Bez vášho súhlasu nebudú Vaše údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 6.8.2021